AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ

 

2015-16 £Éà ¸Á°£À°è C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ AiÉÆÃd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀiÁ»w

  

ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢(2014-15)

¤ªÀðºÀuÁ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÀgÀ¢(2015-16)

DAiÀĪÀåAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ(2014-15)

ªÀiÁ¹PÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C£ÀĵÁ×£À ªÉüÁ¥ÀnÖ – JA¦Pï (2015-16)